ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก

ผู้บังคับการ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

พ.ต.อ.โกมินทร์ สิงห์ขาว

รองผู้บังคับการ

พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง

รองผู้บังคับการ

พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง

รองผู้บังคับการ

พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา

รองผู้บังคับการ

พ.ต.อ.นิวัติ พิพัฒนสิริ

รองผู้บังคับการ

พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น

รองผู้บังคับการ

ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.ธีระยุทธ ใช้สง่า

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง วิจิตรา ตั้งกมลศรี

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง เมธาพร ผลาวงษ์

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง สำอางค์ ทองดี

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.รชต คุณดิลกณัฐวสา

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ต.อภิรมย์ เพียชำนิ

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.วิชัย พฤฒินันทกนก

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง จุฬาลักษณ์
ศรีพันจันทร์

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ อังศุภมงคล

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.วรวิทย์ วราพันธุ์

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

2299
พ.ต.ต.หญิง ปิยรัตน์ ก่อนิธิกุล

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.รชต คุณดิลกณัฐวสา

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ต.อภินันท์ เกิดเหลี่ยม

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช